Cupaloy Trạng thái

Tình trạng hiện tại

Đã cập nhật ngay bây giờ

Website

Hoạt động

App

Hoạt động

API

Hoạt động

Dịch vụ của bên thứ ba Hoạt động

AWS

Hoạt động

Stripe

Hoạt động

Netlify

Hoạt động

Chỉ số hệ thốngNgày  |  Tuần  |  Tháng

 1. Website

  Thời gian hoạt động

  Thời gian đáp ứng

  85ms

 2. App

  Thời gian hoạt động

  Thời gian đáp ứng

  256ms

 3. API

  Thời gian hoạt động

  Thời gian đáp ứng

  206ms

Sự cố trong quá khứ

 1. Hôm nay

  Tất cả các hệ thống đang hoạt động.

 2. Tháng 10 18

  Tất cả các hệ thống đang hoạt động.

 3. Tháng 10 17

  Tất cả các hệ thống đang hoạt động.

 4. Tháng 10 16

  Tất cả các hệ thống đang hoạt động.

 5. Tháng 10 15

  Tất cả các hệ thống đang hoạt động.

 6. Tháng 10 14

  Tất cả các hệ thống đang hoạt động.

 7. Tháng 10 13

  Tất cả các hệ thống đang hoạt động.

 8. Tháng 10 12

  Tất cả các hệ thống đang hoạt động.

 9. Tháng 10 11

  Tất cả các hệ thống đang hoạt động.

 10. Tháng 10 10

  Tất cả các hệ thống đang hoạt động.

 11. Tháng 10 9

  Tất cả các hệ thống đang hoạt động.

 12. Tháng 10 8

  Tất cả các hệ thống đang hoạt động.

 13. Tháng 10 7

  Tất cả các hệ thống đang hoạt động.

 14. Tháng 10 6

  Tất cả các hệ thống đang hoạt động.